စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ခဟ)ဟားခါး
(ခထ)ထန်တလန်
(ခဖ)ဖလမ်း
(ခဒ)ရိခေါဒါရ် (ဖလမ်း)
(ခဇ)တွန်းဇန်
(ခခ)ကျီခါး (တွန်းဇန်)
(ခတ)တီးတိန်
(ခလ)ထုတ်လိုင် (တီးတိန်)
(ခမ)မင်းတပ်
၁၀(ခက)ကန်ပက်လက်
၁၁(ခကဒ)ကျင်ဒွေး (ကန်ပက်လက်)
၁၂(ခပ)မတူပီ၊ လုံးငို (မတူပီ)
၁၃(ခဗ)လိုင်လင်းပီ (မတူပီ)
၁၄(ခရ)ရေဇွာ (မတူပီ)
၁၅(ခဝ)ပလက်ဝ
၁၆(ခဝမ)ဆမီး (ပလက်ဝ)
Copyright © 2018, Department of Myanmar Examinations

 

Rgo47 Online Shopping

 

Rgo47 Online Shopping

 

 

Myat Htun Naing Construction Company Limited