စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(စစ)စစ်ကိုင်း
(စစက)ထ(၃)စစ်ကိုင်း
(စစရ)ထ(ခွဲ)ရန်နိုင် (စစ်ကိုင်း)
(စစည)ညောင်ပင်ဝန်း (စစ်ကိုင်း)
(စစတ)ဆားတောင် (စစ်ကိုင်း)
(စစမ)မင်းကွန်း (စစ်ကိုင်း)
(စစဝ)ရွှေမင်းဝံ (စစ်ကိုင်း)
(စရက)ရွာသစ်ကြီး (စစ်ကိုင်း)
(စအတ)အုန်းတော (စစ်ကိုင်း)
၁၀(စဆ)မြင်းမူ
၁၁(စဆလ)အလ္လကပ္ပ (မြင်းမူ)
၁၂(စမ)မြောင်
၁၃(စနဘ)နဘက် (မြောင်)
၁၄(စပမ)ပရိမ္မ (မြောင်)
၁၅(စမက)ကျောက်ရစ် (မြောင်)
၁၆(စက)ကလေး
၁၇(စကက)ကျော်ရွာ (ကလေး)
၁၈(စကခ)နတ်ချောင်း (ကလေး)
၁၉(စကလ)လက်ပံချောင်း (ကလေး)
၂၀(စကသ)တင်သား (ကလေး)
၂၁(စအက)အင်ဒိုင်းကြီး (ကလေး)
၂၂(စည)မင်းကင်း
၂၃(စကပ)ကြာပင် (မင်းကင်း)
၂၄(စညလ)ပွင့်လျက် (မင်းကင်း)
၂၅(စညသ)ပသေး (မင်းကင်း)
၂၆(စပဆ)ပန်းဆက် (မင်းကင်း)
၂၇(စဓ)တမူး
၂၈(စခပ)ခမ်းပတ် (တမူး)
၂၉(စဓသ)မြို့သစ် (တမူး)
၃၀(စဝ)ကလေးဝ
၃၁(စဝ)မစိန် (ကလေးဝ)
၃၂(စဘ)ရွှေဘို
၃၃(စဆအ)ဆင်အင်း (ရွှေဘို)
၃၄(စဘက)ကျောက်မြောင်း (ရွှေဘို)
၃၅(စဘဆ)ဆိပ်ခွန် (ရွှေဘို)
၃၆(စဘည)ညောင်ပင်သာ (ရွှေဘို)
၃၇(စဃ)ကန့်ဘလူ
၃၈(စဧ)ဇီးကုန်း (ကန့်ဘလူ)
၃၉(စခသ)ချပ်သင်း (ကန့်ဘလူ)
၄၀(စဃက)ကိုးထောင်ဘို့ (ကန့်ဘလူ)
၄၁(စဃထ)ထန်းကုန်း (ကန့်ဘလူ)
၄၂(စဃဘ)ကာဘိုး (ကန့်ဘလူ)
၄၃(စဃမ)မလယ် (ကန့်ဘလူ)
၄၄(စဇ)ရေဦး
၄၅(စဇမ)မုံတိုင်ပင် (ရေဦး)
၄၆(စထဗ)ထန်းတောဗောဓိ (ရေဦး)
၄၇(စဈ)ကျွန်းလှ
၄၈(စဈသ)သစ်ရာမြိုင် (ကျွန်းလှ)
၄၉(စဈည)ညောင်ကိုင်း (ကျွန်းလှ)
၅၀(စဈရ)ရွာကုန်းကြီး (ကျွန်းလှ)
၅၁(စဋ)ဒီပဲယင်း
၅၂(စစပ)စိုင်ပြင် (ဒီပဲယင်း)
၅၃(စဋမ)မူးကမ်းကြီး (ဒီပဲယင်း)
၅၄(စဌ)တန့်ဆည်
၅၅(စကထ)ကံထူးမ (တန့်ဆည်)
၅၆(စနက)နဘက်ကြီး (တန့်ဆည်)
၅၇(စဍ)ဝက်လက်
၅၈(စဍက)ပေါက်ကန် (ဝက်လက်)
၅၉(စဍပ)ရွှေပန်းကုံး (ဝက်လက်)
၆၀(စဍရ)ရွာသာကြီး (ဝက်လက်)
၆၁(စရမ)ရှိမ္မကား (ဝက်လက်)
၆၂(စလတ)လှတော (ဝက်လက်)
၆၃(စဥ)ခင်ဦး
၆၄(စမဒ)မြင်းဒေါင်း (ခင်ဦး)
၆၅(စရ)မုံရွာ
၆၆(စမရ)မုံရွေးကြေးမုံ (မုံရွာ)
၆၇(စရည)ညောင်ဖြူပင် (မုံရွာ)
၆၈(စရရ)ကျောက္ကာ (မုံရွာ)
၆၉(စအလ)အလုံ (မုံရွာ)
၇၀(စတ)အရာတော်
၇၁(စတသ)သလဲဘာ (အရာတော်)
၇၂(စနအ)နောင်ကြီးအိုင် (အရာတော်)
၇၃(စပ)ဘုတလင်
၇၄(စပည)ညောင်ကန် (ဘုတလင်)
၇၅(စပထ)မောင်းထောင် (ဘုတလင်)
၇၆(စပသ)သခွတ္တနယ် (ဘုတလင်)
၇၇(စဗ)ချောင်းဦး
၇၈(စအမ)အမြင့် (ချောင်းဦး)
၇၉(စယ)ယင်းမာပင်
၈၀(စကမ)ကျောက်မှော် (ယင်းမာပင်)
၈၁(စကမ)စုန်းချောင်း၊ ကျောက်မှော် (ယင်းမာပင်)
၈၂(စယဆ)ဆင်စွယ် (ယင်းမာပင်)
၈၃(စယထ)ထန်းတောကြီး (ယင်းမာပင်)
၈၄(စရပ)ရင်ပေါင်တိုင် (ယင်းမာပင်)
၈၅(စဂ)ကနီ
၈၆(စကရ)ကင်း (ကနီ)
၈၇(စခန)ချိုင် (ကနီ)
၈၈(စဂန)နတ်ကြီး (ကနီ)
၈၉(စဂမ)မိုးကောင်း (ကနီ)
၉၀(စမန)ဝင်မနား (ကနီ)
၉၁(စဎ)ပုလဲ
၉၂(စဎက)ကန့်ဒေါင့် (ပုလဲ)
၉၃(စဎတ)တောင်ပိတောက်ကုန်း (ပုလဲ)
၉၄(စပလ)မင်းတိုင်ပင် (ပုလဲ)
၉၅(စဏ)ဆားလင်းကြီး
၉၆(စကတ)ကျားတက် (ဆားလင်းကြီး)
၉၇(စကန)ကြေးနီ (ဆားလင်းကြီး)
၉၈(စဏပ)ညောင်ပင်ကြီး (ဆားလင်းကြီး)
၉၉(စသ)ကသာ
၁၀၀(စမတ)မိုးတား (ကသာ)
၁၀၁(စသက)ကျောက်ထုံးကြီး (ကသာ)
၁၀၂(စအရ)အင်းရွာ (ကသာ)
၁၀၃(စထ)ထီးချိုင့်
၁၀၄(စထန)ကမ်းနီ (ထီးချိုင့်)
၁၀၅(စထမ)မြတောင် (ထီးချိုင့်)
၁၀၆(စထအ)အလယ်တော (ထီးချိုင့်)
၁၀၇(စဒ)ဝန်းသို
၁၀၈(စဂတ)ဂျိုးတောင် (ဝန်းသို)
၁၀၉(စန)ကောလင်း
၁၁ဝ(စနခ)ခံသာ (ကောလင်း)
၁၁၁(စနဥ)ဥက္ကံ (ကောလင်း)
၁၁၂(စဠ)ပင်လည်ဘူး
၁၁၃(စဠ)မိချောင်းအင်း (ပင်လည်ဘူး)
၁၁၄(စဠခ)ခေါက်စင်း (ပင်လည်ဘူး)
၁၁၅(စဠမ)မြေလင်း (ပင်လည်ဘူး)
၁၁၆(စအ)အင်းတော်
၁၁၇(စမလ)မော်လူး (အင်းတော်)
၁၁၈(စအဇ)မဲဇာ (အင်းတော်)
၁၁၉(စဗမ)ဗန်းမောက်
၁၂၀(စဗစ)မံစီ (ဗန်းမောက်)
၁၂၁(စငလ)မော်လိုက်
၁၂၂(စငတ)ကင်းတပ် (မော်လိုက်)
၁၂၃(စငပ)ပန်းသာ (မော်လိုက်)
၁၂၄(စဖ)ဖောင်းပြင်
၁၂၅(စဖရ)သရောင်း (မော်လိုက်)
၁၂၆(စဖအ)ရေအောက်တောင်း (ဖောင်းပြင်)
၁၂၇(စမယ)မင်းယား (ဖောင်းပြင်)
၁၂၈(စခ)ခန္တီး
၁၂၉(စဟ)ဟုမ္မလင်း
၁၃၀(စနပ)နောင်ပိုအောင် (ဟုမ္မလင်း)
၁၃၁(စဟက)ကက်သာ (ဟုမ္မလင်း)
၁၃၂(စဟထ)ထမံသီ (ဟုမ္မလင်း)
၁၃၃(စဟန)နမ့်တော (ဟုမ္မလင်း)
၁၃၄(စဟမ)မောင်းခမ်း (ဟုမ္မလင်း)
၁၃၅(စဟရ)ရွှေပြည်အေး (ဟုမ္မလင်း)
၁၃၆(စဟသ)သောင်သွပ် (ဟုမ္မလင်း)
၁၃၇(စလရ)လေရှီး
၁၃၈(စလမ)ဆွမ္မရာ (လေရှီး)
၁၃၉(စလဟ)လဟယ်
၁၄၀(စနယ)နန်းယွန်း
၁၄၁(စနဆ)ပန်ဆောင် (နန်းယွန်း)
Copyright © 2018, Department of Myanmar Examinations

 

Rgo47 Online Shopping

 

Rgo47 Online Shopping

 

 

Myat Htun Naing Construction Company Limited